• Zwroty i reklamacje

Gwarancja:

 1. Sprzedawca w imieniu Bacha Sport (dalej „Gwaranta”) udziela gwarancji na produkt(y) zawarte w pakiecie sprzedażnym (dalej „Produkt”).

 2. Gwarant zobowiązuje się, że w stosownym czasie (zazwyczaj do 14 dni roboczych) usunie bezpłatnie rozpatrywane wszelkie wady materiałowe, konstrukcyjne i wykonawcze w drodze naprawy lub jeśli Gwarant stwierdzi taką konieczność – dokona wymiany Produktu.

 3. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg z chwilą zakupu Produktu przez pierwszego użytkownika końcowego. Produkt może składać się z wielu odrębnych części i każda z nich może posiadać inny okres gwarancji. Ponadto czas gwarancji jest uzależniony od producenta Produktu, standardowy okres gwarancji to 24 (dwadzieścia cztery) miesiące, jednakże w karcie każdego produktu na stronie gaiamjoga.pl jest on szczegółowo określony.

 4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne.

 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku:

  1. niewłaściwego użytkowania i przechowywania sprzętu;
  2. niewłaściwej konserwacji;
  3. dokonywania samodzielnych napraw bez zgody i konsultacji z Autoryzowanym Serwisem;
  4. dokonywania samodzielnych zmian lub przeróbek konstrukcyjnych.
  5. przekroczenia dopuszczalnej masy ćwiczącego dla danego Produktu. Informacja o maksymalnym obciążeniu znajduje się w Instrukcji Obsługi oraz na Produkcie.

 6. Użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami określonymi w Instrukcji Obsługi powoduje utratę Gwarancji.

 7. Uszkodzony Produkt nabywca dostarcza do Sprzedawcy na własny koszt.

 8. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu (faktura VAT, paragon, WZ).

 9. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową kupna.

 10. Gwarancja jest ważna tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Zwroty:

 1. Kupujący, na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia towaru, bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Jeżeli zwracany towar jest jedną z kilku pozycji na zamówieniu, bowflexfitness.eu po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. bowflexfitness.eu oświadcza, że nie przyjmuje towarów wysłanych na koszt sklepu. Zwracany towar można również dostarczyć osobiście do siedziby sklepu. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, sklep bowflexfitness.eu zwraca towar do Kupującego po wcześniejszym poinformowaniu go o tym drogą telefoniczną. Podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem bowflexfitness.eu Kupujący zostanie poinformowany o adresie, na który powinien dokonać zwrotu kupowanego towaru.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego (w wypadku, gdy płatność dokonana została bezpośrednim przelewem na konto) lub na adres zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem) w ciągu 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym pod linkiem Formularz zwrotu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 7. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.